Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D

25.05.2024 23:40

Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. se narodil dne 30. června 1971 v Praze. Pedagogické práci se začal věnovat již během svého studia na 1. LF UK v Praze, kdy v letech 1991 – 1994 pracoval na Anatomickém ústavu 1. LF UK. Nejprve jako demonstrátor při pitevních cvičení, později jako pedagog v částečném úvazku. Po absolvování studia na 1. LF UK v Praze nastoupil jako sekundární lékař na Chirurgickou kliniku 2. LF UK a FN Motol v Praze. V roce 1999 získal atestaci I. stupně z chirurgie, v roce 2004 atestaci II. stupně z chirurgie. Hlavním odborným zaměřením kolegy se postupně stala problematika chirurgické léčby zhoubných nádorů zažívacího traktu, zejména žaludku a tlustého střeva. V roce 2005 obhájil disertační práci na téma biopsie sentinelové uzliny u karcinomu žaludku. Jeho další vědecká práce se zaměřila na problematiku resekce lymfatických uzlin u karcinomu žaludku a na studium uzlinových mikrometastáz nádorů zažívacího traktu, konkrétně žaludku, tlustého střeva a konečníku. Získané zkušenosti využil při sepsání své habilitační práce Význam lymfadenektomie v chirurgické léčbě karcinomu žaludku. Habilitační práci úspěšně obhájil před Vědeckou radou 2. LF UK v Praze v roce 2007. V roce 2011 získal nadstavbovou specializaci (atestaci) z onkologické chirurgie.  

 
V letech 2007 – 2011 vedl jako primář Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně. V roce 2011 byl na základě výběrového řízení jmenován přednostou Chirurgické kliniky 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Na této pozici působí od 1. září 2011 do současnosti. Hlavním odborným zaměřením kolegy je chirurgická léčba zhoubných nádorů zažívacího traktu. Specializuje se zejména na výkony na žaludku, slinivce břišní, tlustém střevě a konečníku 

 
Od 1. ledna 2017 vede Katedru chirurgie IPVZ. V rámci této funkce je odpovědný za přípravu, kurzy a aprobační zkoušky lékařů, kteří přicházejí do ČR ze zemí mimo EU. Přednáší v povinných kurzech pro české lékaře před kmenem i před atestací z chirurgie.  

 
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. se celý svůj profesní život systematicky věnuje pregraduální i postgraduální výuce. Je autorem i spoluautorem učebních textů, a to včetně moderních výukových metod formou e-learningu. Jako hlavní autor i spoluautor se podílel na řešení několika grantových projektů. Přednáší na domácích i zahraničních akcích. Po dvě funkční období zastával pozici vědeckého sekretáře výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP. Podílel se také na organizaci několika odborných akcí, dvakrát byl jmenován prezidentem kongresu s mezinárodní účastí. Absolvoval celkem tři zahraniční pobytydva v Německu, jeden ve Velké Británii. Je držitelem několika ocenění: čestné členství ČCHS ČLS JEP, dvakrát získal Maydlovu cenu ČCHS ČLS JEP za nejlepší odbornou knižní publikaci roku. Jako školitel i konzultant se dlouhodobě podílí na vedení postgraduálních studentů v rámci Ph.D. programů v oboru experimentální chirurgie. 

 

Po stránce publikační činnosti je autorem nebo spoluautorem celkem 9 monografií, 13 původních prací publikovaných v časopisech s IF a 39 původních prací v časopisech bez IF. Jako první autor publikoval celkem 20 původních odborných prací v recenzovaných časopisech (s IF i bez IF). Počet citací původních odborných prací bez autocitací je dle Web of Science: 112.