Oddělení PŘÍZEMÍ SEVER

Vedoucí lékař: MUDr. Věra Martinů
Staniční setra: Radka Blažková
Tel.: 261 082 602
 
Oddělení je zaměřeno na septickou (infekční) chirurgii. Tomu odpovídá hygienickoepidemiologický režim pracoviště. 
Hospitalizováni jsou zde pacienti po operaci pro septickou náhlou příhodu břišní, pacienti se závažnými pooperačními komplikacemi 
infekčního charakteru, dále pacienti s nejrůznějšími infekty a defekty měkkých tkání, ischemickou chorobou dolních končetin a syndromem diabetické nohy (ve spolupráci s cévními chirurgy a intervenčními radiology IKEM), dekubity, bércovými vředy apod. 
Oddělení poskytuje specializovanou péči o stomiky.